Login


         

SøgRegnskab

Anvendelse af ikke-registrerede bogføringssystemer

 Når reglerne om pligtig digital bogføring træder i kraft, hvad så med egenudviklede og tilsvarende systemer?

Læs mere...

Krav til bogføringssystemer træder i kraft 1.feb 2023

 Nu skal systemer som udbydes til offentligheden, tilpasse sig Erhvervsstyrelsens krav, og registreres.

Læs mere...

Digital bogføring udskydes

 Ikrafttrædelse af krav til digitale standard bogføringssystemer udskydes

Læs mere...

Pleo og udvidet gennemgang (engagementsbekræftelse?)

 Skal der udsendes engagementsforespørgsel til Pleo?

Læs mere...

Bogføringsbeskrivelser - revisorforhold

 Hvad gør godkendte revisorer med den pligtige beskrivelse af bogføring, opbevaring og ansvarlige?

Læs mere...

Bogføringsbeskrivelser - nu gælder det

 Den ny bogføringslov fra 1. juli 2022, kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring. Og den skal laves ret snart efter 30.9.2022.

Læs mere...

Regnskabsmæssig behandling af Grundejernes investeringsfond

 Regnskabsmæssig behandling af GI, har for mange været uklart. Og med god grund. For der er også sket ændringer.

Læs mere...

Fristudsættelse fra Skat med én uge for selskaber

  Skat udsætter selsnagivelsesfrist for selskaber med én uge  

Læs mere...

Ingen fristudsættelse fra Skat

  FSR skriver, at Skat ikke giver fristforlængelse pba. nemID.

Læs mere...

"Fristudsættelse" selskabsregnskaber

  FSR skriver her til aften, at ERST vil vente en uge med at sende påkravsbreve.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Bogføringsbeskrivelser del II
 2. Bogføringsbeskrivelser senest 1. juli 2022.
 3. Regnskabsfristen er udskudt
 4. Revisionspligt / revisorpligt
 5. Ændringer i årsregnskabsloven (og revisorloven)
 6. Ny bogføringslov vedtaget
 7. Regnskabsbehandling af lejede lokaler
 8. Bogføringsloven fremsat - og der er ændringer.
 9. Reserve for udviklingsomkostninger
 10. Digitale bogføringssystemer
 11. Ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger
 12. Renteswaps i regnskabet
 13. Frist for regnskab og selvangivelse udskudt
 14. Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten
 15. Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021
 16. Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni
 17. Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”
 18. Note om urealiserede dagsværdier - brutto
 19. Typiske fejl i regnskaber for klasse C
 20. Refusion af personalesygdom, barsel mv.
 21. Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning
 22. Slut med PDF årsrapporter – nogle gange
 23. Husk indberetning af nettoomsætningen fra 1.1.2021.
 24. Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder
 25. Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier
 26. Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter
 27. Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.
 28. Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision
 29. Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning
 30. Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret
 31. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
 32. Direktører og ferie
 33. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 34. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 35. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 36. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 37. ABF ændringer 1.7.2018
 38. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 39. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 40. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 41. Ændringer til indsendelse af regnskab
 42. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 43. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 44. Udskudt skat i klasse A
 45. Overtrædelse af bogføringsloven
 46. Note om beskæftigede
 47. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 48. Egne kapitalandele
 49. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 50. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 51. Indregning af udbytte
 52. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 53. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 54. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 55. Ledelsesberetningen 2016
 56. Udbytte op gennem en koncern
 57. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 58. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 59. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 60. Resultatdisponering
 61. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 62. Kurser i ændret årsregnskabslov
 63. Årsregnskabsloven er vedtaget
 64. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 65. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 66. Oplysning om pant ved realkreditlån
 67. Årsregnskabsloven ændres
 68. Bogføringsloven ændres
 69. Oplysning om selskabers ejere
 70. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 71. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 72. Regeringens vækstplan og revisor
 73. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 74. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 75. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 76. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 77. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 78. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 79. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 80. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 81. Udskudt skat
 82. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 83. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 84. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 85. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 86. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 87. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 88. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 89. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 90. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 91. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 92. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 93. Hvad omfatter nettoomsætning
 94. Anmedelsesbekendtgørelsen
 95. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 96. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 97. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 98. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 99. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 100. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL

Værktøjer til Hvidvask