Login


         

SøgRegnskab

Temabaseret kvalitetskontrol om ISQM1

Alle der er udtaget til Erhvervsstyrelsens ordinære kvalitetskontrol for revisionsvirksomheder 2024, er også udtaget til temabaseret kvalitetskontrol. Hvad indebærer dét?

Læs mere...

Hvem skal bogføre digitalt?

Bogføringsloven kræver at bogføring og opbevaring sker digitalt. Men hvem er præcist omfattet?

Læs mere...

Bogføring af holdingselskaber

Holdingselskaber er underlagt bogføringsloven, og denne stiller krav om digitalisering. Hvor stiller dét holdingselskaber ”uden relevante forhold”?

Læs mere...

Årsregnskabsloven ændret –bagudrettet

Årsregnskabsloven er ændret 2.5.2024 med virkning 1.1.2024 / 1.7.2024. Men forhøjelsen af størrelsesgrænserne kan benyttes allerede for 2023 årsregnskabet, såfremt dette godkendes efter loven er trådt i kraft 2.5.2024.

Læs mere...

Revisor kendt skyldig ved regnskabsmæssige mangler ved udviklingsomkostninger

En endnu ikke offentliggjort revisornævnskendelse kender revisor skyldig for blandt andet regnskabsmæssige mangler ved udviklingsomkostninger.

Læs mere...

Ekstra gratis kursus i ikke-registrerede bogføringssystemer

Vi har udbudt et ekstra gratis kursus i ikke-registrerede bogføringssystemer.

Læs mere...

Krav til ikke-registrerede bogføringssystemer (vedtaget)

Så kom (endelig) bekendtgørelsen om ikke-registrerede bogføringssystemer. Hvad er så kravene?

Læs mere...

Størrelsesgrænserne ændres - bagudrettet

Der er fremsat lovforslag om ændring af størrelsesgrænser i årsregnskabsloven. Disse kan anvendes på 2023 regnskabet, hvis det vedtages i den nuværende form.

Læs mere...

Opbevaring af bogføringsbilag

Krav til selskabets digitale bogføring og opbevaring af bogføringsbilag træder snart i kraft. Men hvad omfatter opbevaring af bogføringsbilag mere præcist?

Læs mere...

Selskabsretlig strafrente - opdateret med 1. halvår 2024

 Der skal betales strafrente ved ulovlige kapitalejerlån, ulovligt udloddet udbytte, samt andre udbetalinger der er i strid med Selskabsloven.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Liste over godkendte bogføringssystemer offentliggjort
 2. Strafrente 2021-2023
 3. Vejledning om investeringsejendomme i årsregnskabsloven.
 4. Bekendtgørelse om digital bogføring og opbevaring er nu endelig
 5. Udkast til bekendtgørelse igangsætter digital bogføring og opbevaring
 6. Udkast til BEK om specialudviklede bogføringssystemer
 7. Ledelsesberetning i klasse B
 8. Afslut kladder på virk.dk
 9. Erhvervsstyrelsen udsender påmindelser for årsrapport
 10. Digitale underskrifter, datoer og adressebeskyttelse mv.
 11. Antal heltidsbeskæftigede i årsregnskabet
 12. Anvendelse af ikke-registrerede bogføringssystemer
 13. Krav til bogføringssystemer træder i kraft 1.feb 2023
 14. Digital bogføring udskydes
 15. Pleo og udvidet gennemgang (engagementsbekræftelse?)
 16. Bogføringsbeskrivelser - revisorforhold
 17. Bogføringsbeskrivelser - nu gælder det
 18. Regnskabsmæssig behandling af Grundejernes investeringsfond
 19. Fristudsættelse fra Skat med én uge for selskaber
 20. Ingen fristudsættelse fra Skat
 21. "Fristudsættelse" selskabsregnskaber
 22. Bogføringsbeskrivelser del II
 23. Bogføringsbeskrivelser senest 1. juli 2022.
 24. Regnskabsfristen er udskudt
 25. Revisionspligt / revisorpligt
 26. Ændringer i årsregnskabsloven (og revisorloven)
 27. Ny bogføringslov vedtaget
 28. Regnskabsbehandling af lejede lokaler
 29. Bogføringsloven fremsat - og der er ændringer.
 30. Reserve for udviklingsomkostninger
 31. Digitale bogføringssystemer
 32. Ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger
 33. Renteswaps i regnskabet
 34. Frist for regnskab og selvangivelse udskudt
 35. Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten
 36. Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021
 37. Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni
 38. Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”
 39. Note om urealiserede dagsværdier - brutto
 40. Typiske fejl i regnskaber for klasse C
 41. Refusion af personalesygdom, barsel mv.
 42. Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning
 43. Slut med PDF årsrapporter – nogle gange
 44. Husk indberetning af nettoomsætningen fra 1.1.2021.
 45. Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder
 46. Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier
 47. Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter
 48. Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.
 49. Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision
 50. Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning
 51. Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret
 52. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
 53. Direktører og ferie
 54. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 55. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 56. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 57. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 58. ABF ændringer 1.7.2018
 59. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 60. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 61. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 62. Ændringer til indsendelse af regnskab
 63. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 64. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 65. Udskudt skat i klasse A
 66. Overtrædelse af bogføringsloven
 67. Note om beskæftigede
 68. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 69. Egne kapitalandele
 70. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 71. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 72. Indregning af udbytte
 73. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 74. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 75. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 76. Ledelsesberetningen 2016
 77. Udbytte op gennem en koncern
 78. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 79. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 80. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 81. Resultatdisponering
 82. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 83. Kurser i ændret årsregnskabslov
 84. Årsregnskabsloven er vedtaget
 85. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 86. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 87. Oplysning om pant ved realkreditlån
 88. Årsregnskabsloven ændres
 89. Bogføringsloven ændres
 90. Oplysning om selskabers ejere
 91. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 92. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 93. Regeringens vækstplan og revisor
 94. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 95. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 96. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 97. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 98. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 99. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 100. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat

Værktøjer til Hvidvask