Login


         

SøgRegnskab

Erhvervsstyrelsen udsender påmindelser for årsrapport

Erhvervsstyrelsen udsender som en service påmindelser for indsendelse af årsrapport.

Læs mere...

Digitale underskrifter, datoer og adressebeskyttelse mv.

 Der er datoer i regnskaber – og andre datoer. Og mange underskriver elektronisk, hvilket volder problemer nogle gange.

Læs mere...

Antal heltidsbeskæftigede i årsregnskabet

 Hvordan beregnes antal heltidsbeskæftigede som skal oplyses i årsregnskabet? Jeg har drøftet forholdet med Erhvervsstyrelsen.

Læs mere...

Anvendelse af ikke-registrerede bogføringssystemer

 Når reglerne om pligtig digital bogføring træder i kraft, hvad så med egenudviklede og tilsvarende systemer?

Læs mere...

Krav til bogføringssystemer træder i kraft 1.feb 2023

 Nu skal systemer som udbydes til offentligheden, tilpasse sig Erhvervsstyrelsens krav, og registreres.

Læs mere...

Digital bogføring udskydes

 Ikrafttrædelse af krav til digitale standard bogføringssystemer udskydes

Læs mere...

Pleo og udvidet gennemgang (engagementsbekræftelse?)

 Skal der udsendes engagementsforespørgsel til Pleo?

Læs mere...

Bogføringsbeskrivelser - revisorforhold

 Hvad gør godkendte revisorer med den pligtige beskrivelse af bogføring, opbevaring og ansvarlige?

Læs mere...

Bogføringsbeskrivelser - nu gælder det

 Den ny bogføringslov fra 1. juli 2022, kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring. Og den skal laves ret snart efter 30.9.2022.

Læs mere...

Regnskabsmæssig behandling af Grundejernes investeringsfond

 Regnskabsmæssig behandling af GI, har for mange været uklart. Og med god grund. For der er også sket ændringer.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Fristudsættelse fra Skat med én uge for selskaber
 2. Ingen fristudsættelse fra Skat
 3. "Fristudsættelse" selskabsregnskaber
 4. Bogføringsbeskrivelser del II
 5. Bogføringsbeskrivelser senest 1. juli 2022.
 6. Regnskabsfristen er udskudt
 7. Revisionspligt / revisorpligt
 8. Ændringer i årsregnskabsloven (og revisorloven)
 9. Ny bogføringslov vedtaget
 10. Regnskabsbehandling af lejede lokaler
 11. Bogføringsloven fremsat - og der er ændringer.
 12. Reserve for udviklingsomkostninger
 13. Digitale bogføringssystemer
 14. Ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger
 15. Renteswaps i regnskabet
 16. Frist for regnskab og selvangivelse udskudt
 17. Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten
 18. Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021
 19. Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni
 20. Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”
 21. Note om urealiserede dagsværdier - brutto
 22. Typiske fejl i regnskaber for klasse C
 23. Refusion af personalesygdom, barsel mv.
 24. Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning
 25. Slut med PDF årsrapporter – nogle gange
 26. Husk indberetning af nettoomsætningen fra 1.1.2021.
 27. Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder
 28. Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier
 29. Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter
 30. Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.
 31. Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision
 32. Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning
 33. Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret
 34. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
 35. Direktører og ferie
 36. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 37. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 38. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 39. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 40. ABF ændringer 1.7.2018
 41. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 42. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 43. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 44. Ændringer til indsendelse af regnskab
 45. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 46. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 47. Udskudt skat i klasse A
 48. Overtrædelse af bogføringsloven
 49. Note om beskæftigede
 50. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 51. Egne kapitalandele
 52. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 53. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 54. Indregning af udbytte
 55. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 56. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 57. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 58. Ledelsesberetningen 2016
 59. Udbytte op gennem en koncern
 60. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 61. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 62. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 63. Resultatdisponering
 64. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 65. Kurser i ændret årsregnskabslov
 66. Årsregnskabsloven er vedtaget
 67. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 68. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 69. Oplysning om pant ved realkreditlån
 70. Årsregnskabsloven ændres
 71. Bogføringsloven ændres
 72. Oplysning om selskabers ejere
 73. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 74. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 75. Regeringens vækstplan og revisor
 76. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 77. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 78. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 79. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 80. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 81. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 82. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 83. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 84. Udskudt skat
 85. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 86. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 87. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 88. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 89. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 90. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 91. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 92. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 93. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 94. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 95. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 96. Hvad omfatter nettoomsætning
 97. Anmedelsesbekendtgørelsen
 98. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 99. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 100. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige

Værktøjer til Hvidvask