Login


         

SøgRegnskab

Størrelsesgrænserne ændres - bagudrettet

Der er fremsat lovforslag om ændring af størrelsesgrænser i årsregnskabsloven. Disse kan anvendes på 2023 regnskabet, hvis det vedtages i den nuværende form.

Læs mere...

Opbevaring af bogføringsbilag

Krav til selskabets digitale bogføring og opbevaring af bogføringsbilag træder snart i kraft. Men hvad omfatter opbevaring af bogføringsbilag mere præcist?

Læs mere...

Selskabsretlig strafrente - opdateret med 1. halvår 2024

 Der skal betales strafrente ved ulovlige kapitalejerlån, ulovligt udloddet udbytte, samt andre udbetalinger der er i strid med Selskabsloven.

Læs mere...

Liste over godkendte bogføringssystemer offentliggjort

 Nu er listen over – foreløbige - godkendte bogføringssystemer offentliggjort.

Læs mere...

Strafrente 2021-2023

 Der skal betales strafrente ved ulovlige kapitalejerlån, ulovligt udloddet udbytte, samt andre udbetalinger der er i strid med Selskabsloven.

Læs mere...

Vejledning om investeringsejendomme i årsregnskabsloven.

 Erhvervsstyrelsen har udgivet vejledning om indregning og måling af investeringsejendomme, efter årsregnskabsloven til dagsværdi efter § 38.

Læs mere...

Bekendtgørelse om digital bogføring og opbevaring er nu endelig

 Bekendtgørelse med ikrafttrædelsesdatoer for digital bogføring og bekendtgørelse om digital opbevaring for selskaber, er nu udgivet i endelig udgave.

Læs mere...

Udkast til bekendtgørelse igangsætter digital bogføring og opbevaring

Erhvervsstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse som indeholder ikrafttrædelsesdatoer for digital bogføring og digital opbevaring for klasse B.

Læs mere...

Udkast til BEK om specialudviklede bogføringssystemer

Der er kommet udkast til bekendtgørelse om bogføringssystemer, som ikke er standard-systemer. Den sætter en stopper for en række systemer.

Læs mere...

Ledelsesberetning i klasse B

Skal der være en ledelsesberetning i årsrapporten for en virksomhed i klasse B, og hvad skal den indeholde?

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Afslut kladder på virk.dk
 2. Erhvervsstyrelsen udsender påmindelser for årsrapport
 3. Digitale underskrifter, datoer og adressebeskyttelse mv.
 4. Antal heltidsbeskæftigede i årsregnskabet
 5. Anvendelse af ikke-registrerede bogføringssystemer
 6. Krav til bogføringssystemer træder i kraft 1.feb 2023
 7. Digital bogføring udskydes
 8. Pleo og udvidet gennemgang (engagementsbekræftelse?)
 9. Bogføringsbeskrivelser - revisorforhold
 10. Bogføringsbeskrivelser - nu gælder det
 11. Regnskabsmæssig behandling af Grundejernes investeringsfond
 12. Fristudsættelse fra Skat med én uge for selskaber
 13. Ingen fristudsættelse fra Skat
 14. "Fristudsættelse" selskabsregnskaber
 15. Bogføringsbeskrivelser del II
 16. Bogføringsbeskrivelser senest 1. juli 2022.
 17. Regnskabsfristen er udskudt
 18. Revisionspligt / revisorpligt
 19. Ændringer i årsregnskabsloven (og revisorloven)
 20. Ny bogføringslov vedtaget
 21. Regnskabsbehandling af lejede lokaler
 22. Bogføringsloven fremsat - og der er ændringer.
 23. Reserve for udviklingsomkostninger
 24. Digitale bogføringssystemer
 25. Ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger
 26. Renteswaps i regnskabet
 27. Frist for regnskab og selvangivelse udskudt
 28. Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten
 29. Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021
 30. Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni
 31. Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”
 32. Note om urealiserede dagsværdier - brutto
 33. Typiske fejl i regnskaber for klasse C
 34. Refusion af personalesygdom, barsel mv.
 35. Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning
 36. Slut med PDF årsrapporter – nogle gange
 37. Husk indberetning af nettoomsætningen fra 1.1.2021.
 38. Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder
 39. Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier
 40. Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter
 41. Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.
 42. Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision
 43. Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning
 44. Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret
 45. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
 46. Direktører og ferie
 47. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 48. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 49. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 50. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 51. ABF ændringer 1.7.2018
 52. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 53. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 54. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 55. Ændringer til indsendelse af regnskab
 56. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 57. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 58. Udskudt skat i klasse A
 59. Overtrædelse af bogføringsloven
 60. Note om beskæftigede
 61. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 62. Egne kapitalandele
 63. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 64. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 65. Indregning af udbytte
 66. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 67. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 68. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 69. Ledelsesberetningen 2016
 70. Udbytte op gennem en koncern
 71. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 72. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 73. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 74. Resultatdisponering
 75. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 76. Kurser i ændret årsregnskabslov
 77. Årsregnskabsloven er vedtaget
 78. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 79. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 80. Oplysning om pant ved realkreditlån
 81. Årsregnskabsloven ændres
 82. Bogføringsloven ændres
 83. Oplysning om selskabers ejere
 84. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 85. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 86. Regeringens vækstplan og revisor
 87. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 88. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 89. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 90. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 91. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 92. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 93. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 94. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 95. Udskudt skat
 96. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 97. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 98. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 99. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 100. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering

Værktøjer til Hvidvask